Malzeme Sınıfı Ambar Parametreleri

Malzeme sınıfının ambar bazında işlemlere yansıyan ve izlenen bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ambar bilgileri seçeneği malzeme sınıfı kartı üzerinde F9 – sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Bir malın her ambardaki yerleşim yeri, elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenlik malzeme miktarları farklı olabilir. Ayrıca ambar parametreleri ile ABC analizi için gerekli olacak kodlar kaydedilir. Malzeme sınıfı için seçilen ambara giriş/çıkış işlemleri kontrolü de ambar parametreleri ile belirlenir. Ambar bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Ambar Numarası /Ambar Adı: Bu alanlar, asgari, azami ve güvenli malzeme seviye bilgilerinin ait olduğu ambarı gösterir. Firma ve işyerleri için tanımlanmış ambarlar, numara ve ambar isimleri ile pencerede yer alır. Ambar numarası ve ambar adı alanlarına tablo üzerinden bilgi girilemez.

Ambarlar Firma ve İşyeri tanımlarına bağlı olarak Firmalar bölümünde Ambarlar seçeneği ile tanımlanır.

Malın her ambara göre farklılık gösterecek bilgileri, ambar seçildikten sonra ilgili alanlarda kaydedilir. Kaydedilen bilgiler şunlardır:

Asgari / Azami / Güvenlik Stok Seviye Miktarları: Elde bulunması gerekli azami, asgari ve güvenlik malzeme miktarlarının bilinmesi malzeme ihtiyaç planlaması açısından çok önemlidir. Bu bilgiler kullanılarak malzeme seviyeleri düzenli şekilde izlenir, dışarıya verilecek ya da üretilecek mallar zamanında temin edilir. Azami malzeme elde bulunabilecek en çok mal miktarını, asgari malzeme miktarı, elde bulunması gereken en az mal miktarını güvenlik malzeme miktarı ise sürekli olarak elde bulunması gerekli malzeme miktarını belirtir.

Fiş ve faturalarda bu belirtilen stok seviyeleri dikkate alınarak işlemlerin kaydedilmesi sağlanır. Stok seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağı kontrol şekli alanında belirlenir.

ABC: Bu alanda malzeme sınıfı ve bu sınıf altında yer alan alt malzeme sınıfı ve malzemelerin analiz raporlarında kullanılacak kodu kaydedilir. ABC kodu verilerek malzeme sınıfları için satış ve finans açısından önem taşıyan analiz raporları alınır.

Giriş Kontrolü / Çıkış Kontrolü: Bir malzeme sınıfı altında toplanan malzemelerin bulundukları ambarların belirlenmesi giriş ve çıkış işlemlerinin yalnızca bu ambarlardan yapılması mümkündür. Bu kontrol ve yapılış şekilleri Ambar Parametreleri penceresinde Giriş Kontrolü ve Çıkış Kontrolü alanlarında belirtilir.

Fiş ve faturalarda giriş kontrolü ve çıkış kontrolü 3 şekilde yapılır:

İşleme Devam Edilecek seçiminde malzeme / malzeme sınıfı için fiş ve faturalarda ambar kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde işleme ait fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde ise fişte belirtilen ambar giriş veya çıkış işlemlerinde kullanılmayacaksa işlem kaydedilmez.

Kontrol şekli öndeğeri Stok Çalışma Bilgileri bölümünde belirlenir. Bu öndeğer malzeme sınıfı kartlarına aktarılır. Ancak tanım farklı bir kontrol şekli sözkonusu ise değiştirilir.

Not: Giriş ve çıkış kontrolü “Öneri” durumundaki siparişleri ve rezerve olmayan siparişleri de kapsar.

Stok Seviye Kontrolü: Fiş ve faturalarda ambar parametrelerinde belirtilen azami, asgari ve güvenlik miktarlara göre kontrol konulur ve yapılan işlemle birlikte malzeme seviye kontrolünün yapılmasını sağlanır. Bazı firmalar çalışma koşullarından dolayı eldeki malzeme miktarını sıfırın altına düşürmektedirler. Bu işlem maliyet açısından sakıncalıdır.

Malzemelerin sıfırın altına düşmesi durumunda, eldekilerin ortalaması, FIFO ve LIFO yöntemleriyle maliyet hesabı yapılamaz. Sıfırın altına düşen malzemeler için sadece girişlerin ortalaması ve dönemsel ortalama maliyet yöntemi kullanılır.

Malzeme seviyesinin sıfırın altına düşmesine izin verildiğinde, sıfırın altındaki miktarın belirli bir sınırı aşmaması gerekir.

İşlem girişi sırasında malzeme seviye kontrolü 3 şekilde yapılır. Kontrol şekli öndeğerleri Stok Çalışma Bilgileri bölümünde belirlenir. Malzeme seviyesi asgari, azami güvenlik seviyesinin altında ya da üzerinde ise ya da negatife düşmüş ise seçilen kontrol şekline göre program;

  • Hiçbir uyarı vermeden işlemi kaydeder,
  • Uyarı mesajı verir ve işlemi kaydetmek için onay ister,
  • Uyarı mesajı verir ve işlemi kaydetmez.

Not: Fiş ve faturalarda negatif seviyenin altına düşen malzeme seçimlerinde, ilgili fiş satırları yeşil renkte gösterilir.

Bir cevap yazın