Malzemeler

Malzemeler

Malzemeler i düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir.

Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzemeler listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Malzemeler listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, malzemeye ait sipariş, irsaliye, fatura ve ambar fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.

Malzemeler menü seçenekleri ile malzemeler listesinden doğrudan yapılan işlem seçenekleri şunlardır:

Ekle Yeni malzeme tanımlamak için kullanılır.

Değiştir Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar Malzeme tanımını silmek için kullanılır. Bu seçenek, statüsü kullanım dışı olan kartlar üzerinde aktif hale gelir.

İncele
Malzeme tanımın incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala
Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar
Seçili olan malzeme tanımlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.

Dağıtım Şablonları
Bu seçenek, varyantlı malzeme kayıtları üzerinde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme için tanımlanmış olan varyantlar ve bu varyantların işlemlerde kullanılacak miktarları belirtilir.

Sınıf Bağlantıları
Malzeme sınıf bağlantıları kurmak için kullanılır.

Malzeme Hareketleri
Malzemeye ait hareketleri belirlenecek koşullara uygun olarak listeler.

Sipariş Hareketleri
Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Talep Hareketleri
Malzemeye ait talep hareketlerini listelemek için kullanılır.

Satınalma Fiyatları
Seçilen malzemeye ait satınalma fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Satış Fiyatları
Seçilen malzemeye ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.

Lot/Seri Numaraları
İzleme yapılan malzeme için lot ya da seri numaralarını kaydtmek için kullanılır. Yalnızca seri ya da lot takibi yapılan malzeme tanımı üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Ambar Parametreleri
Malzemenin her için stok seviyelerini ve işlemlerde seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağını kaydetmek için kullanılır.

Varyantlar
Varyantlı malzeme tanımlamak için kullanılır.

Varyant İstisna Tanımları
Teorik olarak oluşturulabildiği halde fiziksel olarak oluşturulamayacak varyantların belirlemesi için yapılan tanımlardır.

Varyant Kodu Şablon Tanımı
Otomatik varyant ataması işleminde ya da malzeme varyantlarına kod verirken kullanılacak numaralar ve uzunlukları Varyant Kodu Şablonu tanımlanarak kaydedilir.

Varyant Kodu Şablon Tanımı Kopyala
İlgili malzemenin şablon tanımının seçilecek varyantlı malzemelere kopyalanması için kullanılır. Kopyalama işleminde malzemenin özellikleri kontrol edilmez, şablonda seçili olan özellikler kopyalanır. Seçilen malzemede bu özellikler tanımlı değilse şablona göre varyant ataması yapılmaz. Şablon üzerinde yeni bir özellik seçilebildiğinden dolayı malzemeye ait özellik burada seçilebilir.

Durumu
Malzemenin ait tüm ambarlardaki genel durumunu izlemek için kullanılır.

Alımlar
Malzemenin alım işlem tutarlarını yerel para birimi üzerinden aylık toplamları ile izlemek için kullanılır.

Satışlar
Malzemenin satış tutarlarını yerel para birimi üzerinden aylık toplamları ile izlemek için kullanılır.

Durum Grafiği
Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri grafik olarak izlenir.

Ambar Toplamları
Malzemenin ambar bazında durumu, alış, satış toplamları ve hareketlerini izlemek için kullanılır.

Satınalma Döviz Toplamları
Malzemeye ait alış hareketlerini, işlem dövizi bilgileri ile listeler.

Satış Döviz Toplamları
Malzemeye ait satış hareketlerini, işlem dövizi bilgileri ile listeler.

Ekstre
Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.

Ara
Malzemeler listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan malzeme kartlarına ulaşmak için kullanılır.

Filtrele
Malzemeler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz (Etiket)
Etiketlerinin yazdırılmasında kullanılır.

Yaz (Mektup)
Mektupların yazdırılmasında kullanılır.

Firmaya Gönder
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri
LogoConnect sunucudaki hareketleri listeler.

Toplu Güncelle
Malzemelere ait bazı bilgilerin toplu güncellenmesinde kullanılır.

Ambar Parametreleri Güncelleme
Malzeme ambar parametrelerinin toplu olarak güncellenmesinde kullanılır.

Barkod
Malzeme için hızlı ve otomatik barkod girişleri için kullanılır.

Kayıt Bilgisi
Malzeme tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek mümkündür.

Kayıt Sayısı
Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Hiyerarşi Kodlarını Düzenle
Malzeme sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır.

Güncelle
Malzemeler listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön
Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Emanet Malzemeler
Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler
Sevkedilmiş emanet malzemeleri listelemek için kullanılır.

Kilitle
İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Kilit Kaldır
Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Toplu Kilitle
Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

Toplu Kilit Kaldır
Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.

Kısayol Oluştur
Malzeme kaydına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder
Malzeme için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

Silinen Kayıtlar
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

Malzemeler Listesi’nde İşlem Özellikleri

Malzemeler listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, malzeme için

  • Satış ve Satınalma sipariş fişi
  • Satınalma, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
  • Satınalma faturası ile perakende ve toptan satış faturası

doğrudan malzeme listesinden kaydedilir.

Ayrıca malzemeler listesinde yer alan Rapor seçeneği ile malzemeye ait

  • Malzeme Değer Raporu
  • Envanter Raporu
  • Aylara Göre Satış ve Alış Dağılım

raporları kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

Sipariş
Malzeme listesinde seçilen malzeme için alınan ya da satınalma sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler listesinden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma sipariş fişleri listelerinde yer alır.

İrsaliye
Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler listesinden kaydedilen irsaliyeler, satınalma ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Fatura
Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi’nden kaydedilen faturalar, satınalma ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.

Malzeme Fişleri
Malzeme listesinde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Raporlar
Malzeme listesinde seçilen malzeme için

  • Malzeme Değer Raporu
  • Envanter Raporu
  • Aylara Alış Dağılım Raporu
  • Aylara Göre Satış Dağılım Raporu

Bir cevap yazın