Yüklenilen KDV Listesi

Yüklenilen KDV

27.01.2009 tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler.

Yüklenilen KDV Listesi  iki sayfadan oluşmaktadır:

 • Genel Bilgiler
 • İade Hakkı Doğuran İşlemler

Genel bilgiler tabında beyannameye ait idari bilgilerle birlikte mükellefe ait veriler yer almaktadır.

İade Hakkı Doğuran İşlemler başlığı ise üç bölümden oluşmaktadır:

 • Satınalma Faturaları
 • Satış Faturaları

İade hakkı doğuran işlemlere ait beyanname satırlarının listelendiği bölüm.

Satınalma / Satış Faturaları

Bu bölümlerde beyanname dönemi içerisindeki alış ve satış faturaları (Dış ticaret ile ilgili faturalarda) tarih sırasına göre satır bazında listelenmektedir.

Satınalma faturaları ve satış faturaları bölümlerinde yer alan filtre seçeneğine bağlı olarak her iki tarafta eşleme yapılacak hareketlerin listelenmesi sağlanabilir. Her iki bölümde yer alan başlık bilgileridir.

 • Satınalma/Satış Faturasının Tarihi
 • Satınalma/Satış Faturasının Nosu
 • Satıcı/Alıcı Cari Hesap Kodu
 • Satıcı/Alıcı Cari Hesap Açıklaması
 • Malzeme Kodu
 • Malzeme Açıklaması
 • Malzeme Miktarı
 • Malzeme Tutarı
 • Malzeme KDV Oranı
 • Malzeme KDV Tutarı
 • Satır Açıklaması

Satınalma Faturaları ve Satış Faturaları listelerindeki kayıtlar birbirleri ile ilişkilendirilebilir.

Bu ilişkilendirme her hareket satırına check atmak şeklindedir. İlişkilendirme satınalma hareketi ile satış faturası arasında bire bir olabileceği gibi her iki gridde birden fazla hareket seçilerek de yapılabilir.

Buradaki amaç iadeye tabi, alımı yapılan malzemenin satış yapılarak tüketilmesi sonrasında kdv iadesi için bildirim isteğidir.

Bu ilişkilendirme sonucunda alış hareket satırında seçilen malzeme ve hareket bilgileri (ilişkilendirilen miktar ve tutar kadar) “Hareketi Aktar” düğmesi ile “…Yüklenilen KDV Listesi” penceresi kolonlarına aktarılır.

Satınalma ve satış filtrele seçeneği ile verilen filtre seçeneklerine bağlı faturalar ilgili bölümlerde listelenir.

Üretime göre listeleme  seçeneği ile kullanılan reçetelere bağlı olarak yapılan alım faturaları ve bu üretimler sonucu yapılan satış faturaları  listelenir.

Üretime göre listeleme (Satış) filtre seçeneği ile bağlı alım faturalarının listelenmesi sağlanır. Öncelikle üretim sonucu ortaya çıkan mamullerin yer aldığı satış faturaları filtrelenir.

Satış faturaları listelendikten sonra işaretlenerek bu faturalar ile ilgili üretime bağlı alım faturalarının listelenmesinin sağlanması için Üretime göre listeleme (Satış) seçeneği kullanılır. Burada bağlı reçeteler ile ilgili listeleme için “Seviyelere Göre Malzeme Kullanım Listesi” ekrana gelir. Verilen seviye ölçüsünde satış faturalarından gelen malzeme için yapılan üretim bağlantılı ürünler listelenir.

Raporda listelen malzemeler ile ilgili alım faturaları rapor kapatıldığında sol tarafta listelenecektir. Böylece ilişkilendirme yapılarak hareket aktar seçeneği ile excel için satırlar oluşturulur.

Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi de satış işlemindeki aşamalarla aynıdır. Öncelikle alım faturaları listelenerek check işaretleri atılıp Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi seçeneği ile bağlı satış faturaları listelenir ve ilişkilendirilir.

Yüklenilen KDV Listesi Başlıkları:

Alım Faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir.

Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi gelir. Bilindiği üzere fatura serileri “A5” gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi “B” gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında “-, /, boşluk…” gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak “A5” şeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için “Alış Faturasının Serisi” başlıklı alana bilgi gelmeyecektir.

Alış Faturasının Sıra Nosu: Bu alana alış faturasının sıra numarası gelir.

Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra nosu bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir. Bu alanların daha sonra excelden düzenlemesi önerilmektedir.

Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/unvanı gelir.

Satıcının Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelir.

Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana “1111111111” gelecektir.

Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelir.

Excel Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak görüntülenir.

Alınan Mal veya Hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelir.

Excel Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak “Alınan mal veya hizmetin Cinsi” alanında girilen sırada gelecektir.

Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana Alım hareketinin KDV hariç tutarı gelir.

Excel Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgilerin toplamı gelecektir.

Aynı numaralı Alış hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana gelecektir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8lik KDVye tâbi, B malı 200 TL ve %18lik KDVye tâbi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı (100 + 200 =) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı yansır.

Alış Faturasının KDVsi: Bu alana Alım hareketinin KDVsi gelir.

Excel Dosyası Oluştur işleminde aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilir.

Aynı numaralı Alım hareketleri farklı KDV oranlarına tâbi malzemeler için hesaplanan KDVler toplamı yansıe

Örneğin A malı 100 TL ve %8lik KDVye tâbi, B malı 200 TL ve %18lik KDVye tâbi malzemenin toplam KDV tutarı (100x%8) + (200x%18) = 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir.

Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.

Bünyeye Giren Mal veya Hizmetin KDV’si: Bu alana alış faturasındaki KDVnin ihraç edilen malzemenin bünyesine giren tutarı gelir. Yani Alım hareketindeki malzemenin tamamı iade istenilen dönemde ihraç edildi ise (ilişkilendirilen satış hareketi ihraç hareketi ise) bu alan “Alış faturasının KDVsi” alanı ile aynı olacaktır.

Örnek: Adedi 1000 TL den % 18 KDV ile alınan 100 Adet A malzemesinin 50 adedi aynı dönemde ihraç edilmiştir. Alım hareketi ile ilişkilendirilen ihraç /satış hareketine bağlı olarak bu alana malzemelerin 50 adedine ilişkin olan 9.000 TL KDV tutarı gelmelidir.

GGB Tescil Nosu: Bu alana satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alım hareketi ithalat ise) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelir.

Alım hareketi ithalat değilse yurtiçinden alım yapıldı ise bu sütun boş kalır.

Aynı şekilde yurtdışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş kalır.

Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu alan iade hakkı doğuran işlem türünün (e-beyannamedeki kodu) F10 ile ulaşılacak işlem türleri listesinden ilgili kodun seçilmesi sonucunda manuel doldurulacaktır. Bu alan, birden fazla sayıda iade hakkı doğuran işlem türünden iade talep eden mükelleflerce doldurulmalıdır. Kullanıcının sadece bir işlem türünden iade talebi varsa bu sütun boş bırakmalıdır.

Bir cevap yazın