Ambar Parametreleri

Ambar Parametreleri

Malzemenin ambar bazında işlemlere yansıyan ve izlenen bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ambar Parametreleri seçeneği malzeme tanımı üzerinde ve Malzemeler Listesi’nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Bir malın her ambardaki yerleşim yeri, elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenlik malzeme miktarları farklı olabilir. Ayrıca ambar parametreleri ile ABC analizi için gerekli olacak kodlar kaydedilir. Malzeme için seçilen ambara giriş/çıkış işlemleri kontrolü de ambar parametreleri ile belirlenir. Ambar bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Ambar Numarası / Ambar Adı: Bu alanlar, asgari, azami ve güvenli malzeme seviye bilgilerinin ait olduğu ambarı gösterir. Firma ve işyerleri için tanımlanmış ambarlar, numara ve ambar isimleri ile pencerede yer alır. Ambar numarası ve ambar adı alanlarına tablo üzerinden bilgi girilemez.

Ambarlar firma ve İşyeri tanımlarına bağlı olarak Sistem İşletmeni program bölümünde Ambarlar seçeneği ile tanımlanır.

Malın her ambara göre farklılık gösterecek bilgileri, ambar seçildikten sonra ilgili alanlarda kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Asgari / Azami / Güvenlik Stok Seviye Miktarları: Elde bulunması gerekli azami, asgari ve güvenlik malzeme miktarlarının bilinmesi malzeme ihtiyaç planlaması açısından çok önemlidir. Bu bilgiler kullanılarak malzeme seviyeleri düzenli şekilde izlenir, dışarıya verilecek ya da üretilecek mallar zamanında temin edilir.

Azami malzeme elde bulunabilecek en çok mal miktarını, asgari malzeme miktarı, elde bulunması gereken en az mal miktarını güvenlik malzeme miktarı ise sürekli olarak elde bulunması gerekli malzeme miktarını belirtir.

Fiş ve faturalarda bu belirtilen stok seviyeleri dikkate alınarak işlemlerin kaydedilmesi sağlanır. Stok seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağı kontrol şekli alanında belirlenir.

Stok Yeri Öndeğeri: Malzemenin ambardaki stok yeri öndeğeridir. Tanımlanan stok yerleri listelenir ve malzemenin seçilen ambardaki yeri seçilir. Stok yeri takibinin yapılması durumunda malzemelere ait satınalma işlemlerinde malzemenin girdiği ambar yanında ambarda nerede duracağının da belirtilmesi gerekir.

ABC: Bu alanda malzeme sınıfı ve bu sınıf altında yer alan alt malzeme sınıfı ve malzemelerin analiz raporlarında kullanılacak kodu kaydedilir. ABC kodu verilerek malzeme sınıfları için satış ve finans açısından önem taşıyan analiz raporları alınır.

Giriş Kontrolü / Çıkış Kontrolü: Malzemelerin bulunduğu ambarların belirlenmesi, giriş ve çıkış işlemlerinin yalnızca bu ambarlardan yapılması mümkündür. Bu kontrol ve yapılış şekilleri Ambar Parametreleri penceresinde giriş kontrolü ve çıkış kontrolü alanlarında belirtilir.

Fiş ve faturalarda giriş kontrolü ve çıkış kontrolü 3 şekilde yapılır:

İşleme Devam Edilecek seçiminde malzeme / malzeme sınıfı için fiş ve faturalarda ambar kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde işleme ait fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde ise fişte belirtilen ambar giriş veya çıkış işlemlerinde kullanılmayacaksa işlem kaydedilmez.

Not: Giriş ve çıkış kontrolü “Öneri” durumundaki siparişleri ve rezerve olmayan siparişleri de kapsar.

Stok Seviye Kontrolü: Fiş ve faturalarda ambar parametrelerinde belirtilen azami, asgari ve güvenlik miktarlara göre kontrol konulur ve yapılan işlemle birlikte malzeme seviye kontrolünün yapılmasını sağlanır.

Negatif Stok (Sıfırın Altına Düşen Malzemeler) Seviyesi Kontrolü: Bazı firmalar çalışma koşullarından dolayı eldeki malzeme miktarını sıfırın altına düşürmektedirler. Bu işlem maliyet açısından sakıncalıdır.

Malzemelerin sıfırın altına düşmesi durumunda, eldekilerin ortalaması, FIFO ve LIFO yöntemleriyle maliyet hesabı yapılamaz. Sıfırın altına düşen malzemeler için sadece girişlerin ortalaması ve dönemsel ortalama maliyet yöntemi kullanılır.

Malzeme seviyesinin sıfırın altına düşmesine izin verildiğinde, sıfırın altındaki miktarın belirli bir sınırı aşmaması gerekir.

Fiş kaydetme sırasında çıkan ” Negatif Seviyeye Düşen Mallar ” listesinin yazdırılabilmesi mümkündür.

Negatif seviye kontrolü giriş fişlerinde Değiştir ve Çıkar işlemleri sırasında da yapılmaktadır.

İşlem girişi sırasında malzeme seviye kontrolü 3 şekilde yapılır. Kontrol şekli öndeğerleri Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Malzeme seviyesi asgari, azami güvenlik seviyesinin altında ya da üzerinde ise ya da negatife düşmüş ise seçilen kontrol şekline göre program;

  • Hiçbir uyarı vermeden işlemi kaydeder,
  • Uyarı mesajı verir ve işlemi kaydetmek için onay ister,
  • Uyarı mesajı verir ve işlemi kaydetmez.

Not: Fiş ve faturalarda negatif seviyenin altına düşen malzeme seçimlerinde, ilgili fiş satırları yeşil renkte gösterilir.

Not: Malzeme kartı kopyalandığında, tanımlı ambar parametrelerinin yeni malzeme kartı için de geçerli olması isteniyorsa Stok parametrelerinde yer alan Malzeme Kartları Kopyalanırken Ambar Parametreleri Kopyalansın parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Bir cevap yazın