Malzeme Genel Bilgileri

Malzeme Genel Bilgileri

Malzeme ye ait işlemlerde kullanılacak genel bilgiler tanım penceresinde Genel Bilgiler başlığı altındaki alanlardan kaydedilir.

Kod: Malzemenin sistemdeki kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Malzemeler kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Malzeme kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle malzeme tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır.

Açıklama: Malzemenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama bilgisi de malzeme kartları için önemli bir alandır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle malzeme tanımları malzeme açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır.

E-İş Kodu: Malzemenin E-İş ya da E-Mağaza işlemlerinde kullanılacak kodudur.

Özel Kod: Malzemeleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, malzeme kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı kart üzerinde yer almayan ancak izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Malzeme tanımları özel koda göre sıralı değildir.

Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır.

Grup Kodu: Malzemeleri gruplandırmak için kullanılır. Malzemeler grup kodu verilerek, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Tanımlı malzeme grup kodları listelenir ve ilgili grup seçilir.

Üretici Kodu: Tedarikçi firmanın malzeme için kullandığı koddur. Bu alan üretici firma ile yapılan işlemlerde kolay bilgi girişi için kullanılır.

Firmanın malzeme kodlaması malzemeyi üreten firmanın kodlamasından farklıdır. Tedarikçi firmanın gönderdiği faturaları kaydederken faturada belirtilen malzemeye ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir. Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Kullanıcı faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu alanı gibidir.

Ödeme Şekli: Malzemenin alış-satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur.

Ödeme planlarında malzeme bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde ödeneceği ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Malzeme tanımında ödeme planı girilerek, malzeme fişleri ve faturalarda o malzeme ya da malzemeye ait satırlardaki ödeme planı kolonuna bir ödeme planı öndeğeri getirilmiş olur, kullanıcı isterse fiş/fatura üzerinde bu planı değiştirebilir.

Raf Ömrü: Bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasında kalan süreye raf ömrü denir. Seri/Lot ile izlenen malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine öndeğer hesaplamak için kullanılır. Raf ömrü bilgisi gün, hafta, ay, yıl olarak verilir. Seri/lot takibi yapılan malzemeler için, bu alanda verilen gün sayısı, giriş işlemlerinde önem taşır. Giriş işlemlerinde (ambar ve iade işlemleri hariç), seri/lot takibi yapılan bir malzeme kullanıldığında, fiş tarihine tanım kartında verilen raf ömrü eklenerek hesaplama yapılır ve fişte girilen hareketin son kullanım tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından bu tarih değiştirilebilir.

Son kullanma tarihi= Üretim tarihi+Raf Ömrü olarak hesaplanır.

Raf ömrü öndeğeri, Stok Çalışma Bilgileri’nde yer alan raf ömrü filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde raf ömrü bilgisi değiştirilebilir. Giriş fiş ve faturalarında kullanılan malzeme tanımlarının, raf ömrü alanında belirlenen seçimleri değiştirilemez. Değiştirilmek istendiğinde program bir mesajla kullanıcıyı uyarır ve işaretin kaldırılması engellenir.

Statüsü: Malzemenin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanımda seçimi yapıldığında malzeme aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Malzeme için statü alanında kullanım dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzemeler listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz.

Ek Vergi Kodu: Malzeme için geçerli ek vergi (ÖTV) tanımının belirlendiği alandır. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Satınalma, Satış / İade/Perakende Satış/perakende İade KDV (%): Malzeme için yasal olarak geçerli alış, satış, iade, perakende satış ve perakende iade KDV oranlarıdır. Bu oranlar yüzde olarak verilir. Malzeme tanımında belirlenen KDV oranları, malzeme fiş ve faturalarında, satırlarda yer alan KDV kolonuna öndeğer olarak gelir. Ancak gerekirse değiştirilebilir.

Satırlara Baskın: Karma koli tipindeki malzeme tanım penceresinde yer alır. Bu seçeneğin işaretlenmesi ile karma koli malzeme kartının KDV oranı, satırlarında seçilen malzeme KDV oranlarına baskın olacak ve harekette kullanılacaktır.

Erişim Bilgileri: Malzeme tanımının satış noktalarında ya da E-İş ve/veya E-Mağaza işlemlerinde kullanım durumu bu bölümde yer alan seçeneklerle belirlenir.

GTIP Kodu: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak GTIP kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

İhracat Kategori Numarası: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır.

Marka Kodu: E-Mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemenin marka kodudur. Kayıtlı marka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Varyantlı: Konfigürasyon özelliğinin kullanılması durumunda malzemenin farklı özelliklerinin farklı değerler alarak izlenmesi için kullanılır.

Özel Matrah Uygulansın: Ek verginin indirimsiz tutar üzerinden malzeme bazında hesaplanması için kullanılır. Bu alan işaretliyse, faturada ticari işlem grubu seçili olmasa da veya seçilen ticari işlem grubunda “KDV İndiriminden Önce Hesaplanacak” işaretli olmasa dahi, ilgili malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanacaktır.

Tevkifat Uygulansın: Malzemenin tevkifat işlemlerine tabi olup olmayacağını belirtir. Tevkifat uygulanacaksa bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Satış Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Satınalma Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Not: Malzeme kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir.

Ortalama Stokta Kalma Süresi: Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fiyat endeksi atama işleminde dikkate alınacak ortalama stokta kalma süresidir. Fiyat endeksi atamanın ne şekilde yapılacağı Stok Çalışma Bilgilerinde Fiyat Endeksi Atama parametre satırında belirlenir. Malzeme devir hızı ile endeks atama işlemi toplu olarak Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği ile yapılır.

Bir cevap yazın