Go3 ve Go Plus Yardım

TFRS Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü / Artışı

TFRS kapsamında, sabit kıymetler için herhangi bir değer düşüklüğü / artışı sözkonusu olduğunda yeni değerlerin girildiği ve tarihsel olarak izlendiği penceredir. Sabit kıymet kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sabit kıymet değeri sıfırlanmadan belli bir değere düşürülebilir ve bu değer düşüklüğü tarihsel olarak takip edilebilir. Girilen bu yeni …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü / Artışı

Sabit kıymetler için herhangi bir değer düşüklüğü / artışı sözkonusu olduğunda yeni değerlerin girildiği ve tarihsel olarak izlendiği penceredir. Sabit kıymet kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sabit kıymet değeri sıfırlanmadan belli bir değere düşürülebilir ve bu değer düşüklüğü tarihsel olarak takip edilebilir. Girilen bu yeni değerler için …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Satış İade İşlemleri

Satılan sabit kıymetin iadesi sözkonusu olduğunda bu işlem Fatura ve Stok program bölümlerinde satış irsaliyeleri veya satış faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir. Satış irsaliyeleri ya da satış faturaları listesinde fiş türü satış iade irsaliyesi ya da satış iade faturası olarak seçilir. Fatura ya da fiş satırlarında satır tipi sabit kıymet …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Satış İşlemleri

Elde bulunan sabit kıymetin satılması durumunda satış işlemine ait bilgiler Fatura bölümünde yer alan Satış Faturaları seçeneği ile kaydedilir. Fatura Türü seçeneği ile fatura türü perakende ya da toptan satış faturası olarak belirlenir. Satılan sabit kıymete ilişkin bilgiler fatura satırlarında kaydedilir. Bunun için öncelikle satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Alım İade İşlemleri

Alınan sabit kıymetin iadesi söz konusu olduğunda bu işlem alım irsaliyeleri veya alım faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir. Alım irsaliyeleri ya da alım faturaları listesinde fiş türü alım iade irsaliyesi ya da alım iade faturası olarak seçilir. Fatura ya da fiş satırlarında satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. Daha sonra …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Alım İşlemleri

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine …

Detaylı incele

Amortisman Tablo Bilgileri

Amortisman tablosu kolon bilgileri başlangıç, değerleme öncesi ve değerleme sonrası olmak üzere üç grupta toplanabilir. Başlangıç Bilgileri Bu kolonlarda yer alan bilgiler sabit kıymet kartı ya da kayıt penceresinde girilen ya da parametrik olarak belirlenen bilgileri içerir. Başlangıç bilgilerini içeren kolonlar bu kolonlarda yer alan bilgiler şunlardır: Yıl kolonu satırda …

Detaylı incele

Amortisman Durdur

Rusya mevzuatına göre çalışılması durumunda, sabit kıymetler için amortisman hesaplamasını geçici olarak durdurmak için kullanılan seçenektir. Sabit Kıymet Kayıtları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Durdurma işlemi sonrasında ilgili sabit kıymet için hesaplama işlemi yeniden başlatılabilir. “Amortisman Durdur” seçeneği kullanıldığında, Sabit Kıymet Amortisman Durdurma Tarihleri penceresi açılır. Pencerede kaydedilen bilgiler …

Detaylı incele

Amortisman Tablosu

Amortisman tabloları yıllık dönemler itibarıyla hazırlanır ve sabit kıymete uygulanan amortismanı, yeniden değerlemeleri ve bunlarla ilgili diğer bilgileri gösterir. Amortisman ve yeniden değerleme tabloları sabit kıymet kayıtlarına bağlı olarak çalışır. Tablo kayıt penceresinden kaydedilen değerler yanında alternatif parametre değerleri ile de alınır. Amortisman ve değerleme tablosu sabit kıymet kayıtları listesinde …

Detaylı incele

Yıllara Yaygın Maliyet ve ROFM Girişi

Son 5 hesap dönemi (mali yıl) içerisinde aktife giren Sabit Kıymetler üzerinde bulunan Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin (kur farkı, vade farkı, kredi faizi vb.) ayrıştırılması işlemi yapılarak, ayrılan tutar çıkartıldıktan sonra enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır. Reel olmayan finansman maliyeti (ROFM); her türlü borçlanmada, borç tutarlarına borcun kullanıldığı döneme ait TEFE artış …

Detaylı incele

Geçmiş Dönem Bilgileri

Sabit kıymete ait geçmiş dönem bilgileri sabit kıymet kayıt penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Geçmiş Dönem Bilgileri seçeneği ile izlenir. Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait değerleme toplamları ile birikmiş amortisman tutarları açılış bilgisi olarak bu pencereden kaydedilir. Daha sonra bu alanlara bilgiler yapılan işlemler sonucunda …

Detaylı incele

Toplamlar

Sabit kıymet kaydına ait toplamlar, sabit kıymet kayıt penceresinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplamlar seçeneği ile incelenir. Toplamlar penceresinde giderler toplamı, yeniden değerlemeler toplamı, sabit kıymet değeri, birikmiş amortismanlar toplamı ve net defter değeri toplamları izlenir.

Detaylı incele

Alternatif Parametreler

Amortisman tabloları farklı parametre değerleri verilip farklı hesaplama yöntemi seçilerek iki ayrı tablo halinde alınabilir. Amortisman ve yeniden değerleme hesaplarında kullanılacak alternatif parametre değerleri, sabit kıymet kaydı penceresinde sağ fare düğmesi menüsündeki Alternatif Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Alternatif parametreler penceresinden amortisman türü, oranı, süresi, yeniden değerleme ve değerleme için amortisman …

Detaylı incele

TFRS Amortisman Tablosu Parametreleri

Türk Ticaret Kanunu’nda TFRS kapsamında yer alan  standart (TMS 16), işletmenin maddi duran varlıklara olan yatırımı ile bu yatırımdaki değişiklikleri finansal tablo kullanıcılarının bilgisine en doğru şekliyle sunma ve maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemlerini düzenleme amacını güder. Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi bu standart hükümlerine göre yapılır. Standardın amacı maddi …

Detaylı incele

Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri

Sabit kıymet tanımı ile girilen ve sabit kıymetin takibinde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler sabit kıymet tanımları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait kayıt bilgileri malzemeler listesinde F9 …

Detaylı incele