Go3 ve Go Plus Yardım

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir vergisi beyannamesi Ana Kayıtlar / Muhasebe / E Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır. Beyanname 7 bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Performans Bilgileri Ekler Genel Bilgiler:   Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname tipi,vergi dairesi ,beyanname yılı,ayı ile ilgili bilgilerin …

Detaylı incele

Kesin Mizan

403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için “Kesin Mizan Bildirimi”nin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar. Bildirim verme yükümlülüğü …

Detaylı incele

Satış Faturaları ve GÇB Listesi

Satış Faturaları ve GÇB Listesi E- beyannameler başlığında yer alan satış faturaları ve gçb listesi iki başlıktan oluşmaktadır: Genel Bilgiler Satış Faturaları ve GÇB Listesi Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile gümrük çıkış beyannamesi listesi bilgileri yer …

Detaylı incele

Form Ba-Bs

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 17.08.2006 tarih ve 26262 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 362 sıra no.lu VUK …

Detaylı incele

Muhtasar Beyanname

Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi için kullanılır. Muhtasar Beyanname eklendiğinde diğer beyannemelerimizde olduğu gibi hesap – hesap aralığı –tutar ya da formül gibi karşılıkların seçildiği alanlar karşımıza çıkacaktır. Muhtasar beyanname şu bölümlerden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Vergiye Tabi İşlemler …

Detaylı incele

İndirilecek KDV Listesi

E – beyannameler bölümünde yer alan indirilecek kdv listesi iki başlıktan oluşur: Genel Bilgiler İndirilecek KDV Listesi Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. İndirilecek KDV Listesi Başlıkları: Alım Faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelir. Alış Faturasının Serisi: Alış faturalarında girilen seri numarası …

Detaylı incele

Yüklenilen KDV Listesi

27.01.2009 tarih ve 53 seri nolu KDV Sirkülerinde de belirtildiği üzere; mükellefler, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere KDV iade taleplerini, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış faturaları listeleri ile iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamelerini internet vergi dairesi üzerinden göndermektedirler. …

Detaylı incele

Katma Değer Vergisi Tevkifatı

KDV2 beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır. KDV2 den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV2 yerine KDV9015 yazılmasıdır. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; 055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri’nde “e-beyanname kataloğu” bölümünde belirtilmektedir. Veri Al …

Detaylı incele

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler Genel Bilgiler: İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi ,ay ve yıl bilgileri girilmektedir. Vergi dairesi bölümünde üç …

Detaylı incele

E-Beyannamelerin Onaylanması ve Toplu Olarak Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilmesi

E Beyannameler https://ebeyanname.gib.gov.tr adresine toplu olarak gönderilmeden önce beyannamelerin onaya sunulması ve onaylanması gerekmektedir. Onay Süreci Beyannamelerin onay işlemleri için E-Beyannameler penceresinde yer alan dört seçenek kullanılır: Onaya Gönder: Üzerinde bulunulan beyannamenin ya da toplu olarak seçilen beyannamelerin seçilen kullanıcılara onaylanmak üzere gönderilmesi için kullanılır. “Onaya Gönder” seçeneği kullanıldığında ekrana …

Detaylı incele

E-Beyannameler

Beyannamelerin hazırlanıp elektronik ortamda gönderildiği bölümdür. Ana Kayıtlar program bölümü / Muhasebe menüsü altında yer alır. E-Beyanname seçildiğinde beyannamelerin hazırlanıp gönderileceği pencere açılır. Ekle seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir. XML seçeneği ile ilgili kayıt için XML dosyası oluşturulur. Filtrele seçeneği E-Beyannameler Listesi’nde görüntülenecek kayıtları belirli kriterlere …

Detaylı incele

Hesap Dağıtım Detayları

Muhasebe fişlerinde satırdaki muhasebe hesabına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezi ve/veya projeler sağ fare tuşu menüsündeki Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile kaydedilir. Dağıtım detayları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Masraf Merkezi Kodu / Açıklaması: Hesaba ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezinin kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da kayıtlı masraf …

Detaylı incele

Hesap Dağıtım Şablonu Uygula

Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” ya da Hesap Dağıtım Detayları seçenekleri kullanılır. “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış …

Detaylı incele

Hesap Dağıtım Şablonları

Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap Planı listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni şablon tanımlamak için kullanılır. Değiştir Şablon bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Çıkar …

Detaylı incele

Proje Ekstresi

Ekstre, belirli tarihler arasındaki proje hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. Bunun için Projeler listesinde ilgili proje seçildikten sonra sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre seçeneği kullanılır. Ekstre alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı Başlangıç / Bitiş …

Detaylı incele